Dharmas fyra sigill - kortversion

Dharmas fyra sigill

De fyra kännetecknen som definierar buddhismen

Under de tjugosex århundraden som gått sedan Buddha levde har buddhismen utvecklats till olika skolor och sekter. Allteftersom buddhismen spreds till nya områden i Asien absorberades kvarlevor från tidigare religioner. Många lokala folkliga former av buddhism uppstod, och dessa använde sig av Buddha och andra figurer från buddhistisk konst och litteratur som gudar, utan att bry sig om deras ursprungliga mening.

Ibland dök det upp nya religioner som påminde om buddhismen men som innehöll väldigt lite av Buddhas lära. Å andra sidan så uppstod ibland nya skolor av buddhismen som närmade sig Buddhas undervisning på ett nytt och kraftfullt sätt, till traditionalisternas missnöje. Frågan uppstod då - vad är det som urskiljer buddhismen som religion? När är buddhismen verkligen buddhism?

De skolor av buddhism som baseras på Buddhas lära ser Dharmas fyra sigill som skillnaden mellan riktig buddhism och "låtsasbuddhism". Dessutom är en undervisning som motsäger de fyra sigillen inte en sann buddhistisk undervisning.

De fyra sigillen är:

  1. Alla sammansatta saker är obeständiga.
  2. Alla känslor är smärtsamma.
  3. Alla fenomen är tomma.
  4. Nirvana är bortom alla begrepp.

Låt oss titta på dem ett i taget.

1. Alla sammansatta saker är obeständiga

Allt som är sammansatt av andra saker kommer att falla isär – en brödrost, en byggnad, ett berg eller en person – hur lång tid det tar varierar, ett berg kommer att bestå i kanske 10 000 år, men inte ens 10 000 år är för evigt. Faktum är att världen omkring oss, som verkar så solid, är i ständig förändring.

Ja, självklart tycker ni kanske. Varför är detta så viktigt för buddhismen?

Thich Nhat Hanh skrev att obeständigheten gör allting möjligt. Det är för att allt förändras som det finns frön och blommor, barn och barnbarn. En statisk värld skulle vara en död värld.

Medvetenhet om obeständigheten leder oss till en förståelse av hur allt uppstår i beroende av något annat. (De tolv länkarna för hur allt uppstår i beroende av något annat är en annan grundläggande buddhistisk lära.) Alla sammansatta saker är är en del av ett oändligt nät av inbördes förhållanden som ständigt förändras. Fenomen uppstår på grund av villkor skapade av andra fenomen. De fem elementen sammanfogas, faller samman och byggs upp igen. Ingenting är avskilt från någonting annat.

Slutligen, medvetenhet om alltings obeständighet, inklusive vår egen, hjälper oss att acceptera förlust, åldrande och död. Det kanske känns pessimistiskt men det är realistiskt. Förlust, åldrande och död kommer att finnas vare sig vi accepterar dem eller inte.

2. Alla känslor är smärtsamma

Hans Helighet Dalai Lama översätter detta sigill som "alla förorenade fenomen är av lidandets natur". Ordet "förorenad" hänvisar till alla handlingar, känslor och tankar som är styrda av egoklängande, hat, avundsjuka, begär och okunnighet.

Dzongsar Khyentse, en lama och regissör från Bhutan säger:

"Alla känslor är lidande. Allihop! Varför? Därför att de är dualistiska. Detta är ett stort ämne som vi måste diskutera ett tag… Från en buddhistisk synpunkt, så länge som det finns subjekt och objekt, så länge det finns en skillnad mellan subjekt och objekt, så länge du skiljer dem åt, så länge du tror att de är självständiga och fungerar som subjekt och objekt, så är det en känsla som inkluderar allt, nästan varje tanke vi har."

Det är för att vi ser oss själva som separata från andra saker som vi attraheras, eller stöts bort av dem. Detta är undervisningen i den Andra Ädla Sanningen (De fyra ädla sanningarna är en grundläggande buddhistisk undervisning), som lär att orsaken till lidande är vårt begär. För att vi delar upp världen i subjekt och objekt, jag och allt annat, så försöker vi ständigt få saker som vi uppfattar som separata från oss själva för att bli lyckliga. Men ingenting tillfredsställer oss någon längre tid.

3. Alla fenomen är tomma

Ett annat sätt att säga detta är att ingenting har en inneboende eller medfödd existens, det inkluderar oss själva. Denna undervisning relaterar till Buddha's undervisning om anatman, också kallad anatta.

Theravada- och Mahayanabuddhister förstår anatman på något olika sätt. Theravadaforskaren Walpola Rahula förklarar:

"Enligt Buddhas undervisning är det lika fel att ha åsikten "jag har inget ego" (som är nihilism) som att ha åsikten "jag har ett ego" (som är eternalism), därför att båda åsikterna är bojor, som båda kommer från den falska idén "JAG ÄR". Det korrekta när det gäller anatta är att inte ha någon åsikt, att se att det jag kallar "jag" och "är" bara är en kombination av fysiska och mentala sammanslagningar, som arbetar tillsammans och beroende av varandra i ett flöde av tillfällig förändring inom lagen om orsak och verkan, och att där inte finns något som är permanent, evigt och oföränderligt i vår existens."

(Walpola Rahula, What the Buddha Taught, 2nd ed., 1974, p. 66)

Mahayanabuddhismen lär ut doktrinen om shunyata eller "tomhet". Fenomen har ingen egen existens och saknar helt ett permanent själv. I shunyata, finns varken verklighet eller overklighet, bara relativitet. Men shunyata är också alltings sanna natur och den är inte manifesterad.

4. Nirvana är bortom alla begrepp

Det fjärde sigillet uttrycks ibland som "Nirvana är bortom ytterligheter". Walpola Rahula säger "Nirvana är bortom all dualism och relativitet. Det är därför bortom våra föreställningar om gott och ont, rätt och fel, existens och icke existens." (What the Buddha Taught, p. 43)

Dzongsar Khyentse säger "I många filosofier och religioner är det slutgiltiga målet något du kan hålla dig i och behålla. Det slutgiltiga målet är det enda som verkligen existerar. Men nirvana är inte fabricerat, så det kan inte hållas. Därför säger man att det är "bortom alla begrepp".

Nirvana definieras på olika sätt av de olika skolorna av buddhism. Men Buddha lärde att nirvana är bortom mänskliga idéer och föreställningar och uppmuntrade inte sina elever att spekulera om dess natur.

Detta är buddhism

De fyra sigillen visar vad som är unikt med buddhismen bland alla världens religioner. Dzongsar Khyentse säger "Den som håller dessa fyra sigill i sitt hjärta eller i sina tankar och funderar på dem är buddhist.

I svensk översättning av Sherab Dorje, oktober 2009. Engelska originalet "The Four Seals of Dharma - Four Characteristics That Define Buddhism. By Barbara O'Brien. About.com". Originalet hittar du här.

Texten hittar du på Rangjung Yeshe Sangha Sveriges hemsida: http://www.gomde.se